Obchodní podmínky - B2C (spotřebitelé/eshop)

Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky pro prodej zboží v internetovém obchodě DENCOP spotřebitelům (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s kupními smlouvami uzavíranými mezi prodávající DENCOP LIGHTING spol. s r.o., IČ: 25566130, se sídlem Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 34121 (dále jen „Prodávající“)na straně jedné a jednotlivými kupujícími (dále jen „Kupující“) na straně druhé, pokud Kupující bude spotřebitelem, a jestliže k uzavření příslušné kupní smlouvy došlo prostřednictvím příslušné aplikace v rámci internetového obchodu provozovaného Prodávající na webových stránkách s adresou http://eshop.dencop.cz/. V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) bude část obsahu kupní smlouvy o prodeji a koupi movitých věcí z nabídky internetového obchodu provozovaného Prodávající (dále jen „Kupní smlouva“) určen s odkazem na tyto Obchodní podmínky. Jakmile Kupující odešle objednávku Prodávající ve smyslu poslední věty v článku II, odst. 1 níže v těchto Obchodních podmínkách, stvrzuje tím, že se dostatečně seznámil se zněním Obchodní podmínek, a že s jejich textem souhlasí.
 2. Spotřebitelem se je rozumí každý člověk, který Kupní smlouvu na prodej a koupi movitých věcí z nabídky internetového obchodu provozovaného Prodávající (dále jen „Zboží“) uzavře s Prodávající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, pokud by Kupující byl také podnikatel uzavření kupní smlouvy by se týkalo jeho podnikatelské činnosti.
 4. V případě, že jakékoliv ustanovení Obchodních podmínek bude v rozporu s ustanovením Kupní smlouvy, má přednost příslušné ustanovení Kupní smlouvy. Nejsou-li ustanovení Obchodních podmínek a Kupní smlouvy v rozporu, platí ustanovení Obchodních podmínek a Kupní smlouvy zároveň. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě musí být sjednána písemně; výslovně se vylučuje, aby odchylná ujednání v Kupní smlouvě měla jinou než písemnou formu.
 5.  Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

Článek II

Kupní smlouva

 1. Kupní smlouva ohledně prodeje a koupě Zboží bude uzavřena formou elektronické výměny dat, a to výhradně prostřednictvím aplikace „E-shop“ umístěné na webových stránkách Prodávající na adrese: https://eshop.dencop.cz/. Návrh k uzavření kupní smlouvy předkládá Kupující. Návrhem k uzavření kupní smlouvy se rozumí pouze objednávka, kterou vytvoří Kupující tím, že v rámci nabídky vybere Zboží, jež hodlá koupit, a v prostředí aplikace „E-shop“ tak vygeneruje objednávkový formulář, v němž následně doplní požadované údaje. Odesláním objednávky pak Kupující návrh na uzavření Kupní smlouvy předloží Prodávající.
 2. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Kupující na emailovou adresu, kterou uvede v objednávce, obdrží potvrzení Prodávající o jejím souhlasu s objednávkou (s návrhem k uzavření kupní smlouvy). Ustanovení § 1725 OZ se nepoužije.
 3.  Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu provozovaného Prodávající je informativního charakteru a Prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 4.  Kupní smlouva může být doplňována, měněna nebo rušena pouze písemně, ledaže by její zánik tyto Obchodní podmínky spojovaly s určitou událostí nebo jiným právním jednáním. Současně platí, že Kupní smlouva bude vždy představovat úplnou dohodu o předmětu prodeje a koupě s tím, že vedle Kupní smlouvy nebude existovat žádné vedlejší ujednání, které by se vztahovalo k jejímu předmětu, ledaže by takové vedlejší ujednání mělo písemnou formu.
 5. Kupní smlouva je archivována Prodávající v elektronické podobě a není přístupná.

 

Článek III

Kupní cena a platební podmínky 

 1. Kupní cena je vždy uvedena u každé z položek z nabízeného Zboží. Ke kupní ceně budou připočteny náklady spojené s balením a dodáním Zboží (náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou společně označovány jako „Náklady spojené s dodáním“), a to dle aktuální výše uvedené v aplikaci „E-shop“, není-li dále uvedeno něco jiného. Výslednou částku Kupující uhradí způsobem, který si Kupující zvolí z nabídky v rámci aplikace „E-shop“.
 2. Má-li být kupní cena (s Náklady spojenými s dodáním) ze strany Kupujícího uhrazena před odesláním Zboží, a jestliže Kupující kupní cenu (s Náklady spojenými s dodáním) zcela neuhradí ani do 21 dní ode dne, kdy Kupující Prodávající předložil objednávku (návrh Kupní smlouvy), pak se dotčená Kupní smlouva bez dalšího ruší od samého počátku.
 3. Prodávající je oprávněn v rámci poskytování výhod Kupujícím či v rámci akcí na podporu prodeje Zboží poskytovat slevu z kupní ceny, případně modifikovat Náklady spojené s dodáním.
 4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 6 písm. b)v tomto článku ve vztahu k povinnosti Kupujícího uhradit kupní cenu dopředu, bude-li to v Kupní smlouvě sjednáno.
 5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
 6. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle příslušné Kupní smlouvy může Kupující uhradit některým z následujících způsobů:
  • a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce nebo
  • b) bezhotovostně převodem na účet Prodávající uvedený v potvrzení o souhlasu Prodávající s objednávkou (viz článek II, odst. 2 Obchodních podmínek).
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena Zboží uvedená ve webovém rozhraní internetového obchodu provozovaném Prodávající a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně Prodávající apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože Prodávající potvrdil Kupujícímu přijetí objednávky.
 8. Při objednávce pod 2.000kč bez DPH bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek dle aktuální sazby.

 

 Článek IV

Dodání Zboží

 1. Zboží bude dodáno způsobem, který vyplyne z uzavřené kupní smlouvy, a to buď odesláním na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce (návrhu na uzavření kupní smlouvy) nebo předáním Kupujícímu, zvolil-li Kupující v kupní smlouvě osobní odběr, a to ve skladu Prodávajícího na adrese jeho sídla: Zlín, Malenovice, Tečovská 1122 nebo na adrese jeho provozovny: Chrášťany 140, Rudná u Prahy.
 2.  Prodávající odešle zboží na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce (návrhu k uzavření kupní smlouvy) s tím, že tak zpravidla učiní ve lhůtě
  • (i) 14 dní ode dne, ke kterému dojde k uzavření kupní smlouvy, má-li být zboží uhrazeno při jeho převzetí Kupujícím v rámci dobírky
  • (ii) 14 dní od data připsání kupní ceny (navýšené o poštovné, je-li účtováno)ve prospěch bankovního účtu Prodávající, má-li být zboží uhrazeno Kupujícím před jeho odesláním.
  • Kupující bere uzavřením kupní smlouvy na vědomí, že předtím uvedené lhůty k odeslání zboží jsou lhůtami orientačními. Kupní smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání zboží. Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem.
 3. K odeslání zásilky se Zbožím Prodávající použije Českou poštu, s.p. nebo jiného vhodného dopravce; má-li být Zboží uhrazeno při převzetí Kupujícím, zásilka bude zaslána na dobírku. Náklady na dodání hradí Kupující (viz článek III, odst. 1Obchodních podmínek).
 4. Jestliže si Kupující zásilku se Zbožím odmítne převzít, aniž by k tomu měl důvod, nebo jestliže si zásilku nevyzvedne v úložní době, a zásilka se Zbožím se vrátí zpět Prodávající, pak se Kupní smlouva bez dalšího ruší od samého počátku; nárok Prodávající na náhradu škody vůči Kupujícímu tím není dotčen.
 5. Při převzetí zásilky se Zbožím od zvoleného dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit danému dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující doručovanou zásilku převzít.

 

Článek V

Poučení Kupujícího o právu odstoupit od Kupní smlouvy 

 1. Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu s tím, že toto právo musí vykonat nejpozději do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může kupující využit vzor zpřístupněný Prodávajícím na webovém rozhraní internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na adrese: https://eshop.dencop.cz/vraceni-zbozi. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávající či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o prodeji a koupi Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o prodeji a koupi Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy prodeji a koupi Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Kupní smlouvy o prodeji a koupi zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal.
 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 v tomto článku se dotčená Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávající vráceno do 14 od odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávající, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 v tomto článku Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijala. Prodávající je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinná vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než jí Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávající odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

 

Článek VI

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající nese odpovědnost před Kupujícím, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,
  • má toto vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se toto hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • toto odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je toto v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • toto vyhovuje požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.
 3. Ustanovení v odstavcích 1 a 2 v tomto článku se nepoužijí v případě Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Práva z vadného plnění podle § 2099 až 2017 a § 2165 až 2174 OZ může Kupující uplatňovat osobně či poštou na adrese místa podnikání Prodávající: DENCOP LIGHTING spol.s r.o., Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, PSČ 76302 nebo prostřednictvím on-line formuláře na adrese: https://eshop.dencop.cz/reklamace. Práva z vadného plnění musí být uplatněna písemně. Pro uplatnění práva z vadného plnění musí kupující využit on-line formulář zpřístupněný Prodávajícím na webovém rozhraní internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na adrese: https://eshop.dencop.cz/reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy bylo Prodávajícímu doručeno písemné uplatnění práv z vadného plnění a kdy Prodávající současně obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.
 6. Reklamační řízení bude probíhat v souladu s reklamačním řádem společnosti dostupném na adrese https://eshop.dencop.cz/reklamacni-podminky.

Článek VII

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává osobní údaje, které Kupující zadá do objednávky. Účelem zpracování předtím uvedených osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího je plnění příslušné Kupní smlouvy, plnění právních povinností uložených Prodávajícímu a oprávněný zájem Prodávajícího. K jiným účelům lze osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem Prodávajícího.
 2. V podrobnostech Prodávající odkazuje na Informační oznámení o zpracování osobních údajů, které je k dispozici na webových stránkách: https://eshop.dencop.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zakazniku. Odesláním objednávky Kupující potvrdí, že se s předtím uvedeným Informačním oznámením o zpracování osobních údajů seznámil. 

Článek VIII

Zvláštní ustanovení

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 3. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 4. Jestliže OZ nebo tyto Obchodní podmínky pro určité právní jednání, oznámení nebo žádost vyžadují písemnou formu, pak je bez dalšího vyloučeno, aby takové právní jednání, oznámení nebo žádost byly učiněny jinak než písemně.
 5. Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li podepsáno jednající osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové schránky, nebo je-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního zákona.
 6. Právní jednání, oznámení a žádosti, pro která není předepsána písemná forma, mohou být učiněny písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím datové schránky, pokud smluvní strany doručování do datové schránky umožňují. Pokud si to některá ze smluvních stran vyžádá, pak právní jednání podle tohoto odstavce učiněné jinak než písemně musí být dodatečně doplněny písemnou formou.
 7. Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou zasílány na adresu místa podnikání resp. bydliště uvedeného u příslušného adresáta v Kupní smlouvě. V souvislosti s předtím uvedeným mají smluvní strany za povinnost oznámit druhé z nich bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu adresy místa podnikání, resp. bydliště. Zmaří-li kterákoliv ze stran doručení písemnosti tím, že neoznámí změnu adresy místa podnikání, resp. bydliště, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování na adresu v jiném státu než v České republice, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Zmaří-li adresát dojití písemnosti tím, že ji odepře převzít, platí, že řádně došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel převzít. Zmaří-li adresát dojití písemnosti, že si nepřevezme písemnost (odeslanou mu doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou) uloženou na poště v úložní době, platí, že řádně došla dnem uplynutí úložní doby. Zmaří-li adresát dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích větách v tomto odstavci, platí, že řádně došla dnem jejího vrácení odesílateli.

 

Článek IX

Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.
 2. Kontaktní údaje Prodávající:
  • adresa pro doručování: DENCOP LIGHTING spol. s r.o., Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, PSČ 763 02
  • adresa elektronické pošty: eshop@dencop.cz
  • telefon +420 571 874 000
 3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022

Ve Zlíně-Malenovicích

DENCOP LIGHTING spol. s r.o.