Veřejné obchodní podmínky - B2B

Obchodní podmínky obchodní společnosti DENCOP LIGHTING spol. s r.o. pro prodej komponentů a materiálů pro výrobu nesvětelné, světelné a neonové reklamy, LED aplikací, zařízení digitálního tisku a dalšího zboží č. 1/2022

 Článek I

Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost DENCOP LIGHTING spol. s r.o., IČ: 25566130, se sídlem Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 34121 (dále jen „Prodávající“) vydává tyto obchodní podmínky pro prodej komponentů a materiálů pro výrobu nesvětelné, světelné a neonové reklamy, LED aplikací, zařízení digitálního tisku a dalšího zboží č. 1/2022 (dále jen „Podmínky prodeje“), s odkazem na něž bude v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) určen část obsahu kupních smluv o prodeji a koupi movitých věcí uzavíraných mezi Prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími (dále jen „Kupující“) na straně druhé, pokud předmětem prodeje a koupě bude zboží specifikované v odst. 2 v tomto článku, a jestliže Kupující současně bude podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. NOZ.   
 2. Movitými věcmi, jejichž prodej a koupě se řídí těmito Podmínkami prodeje (dále jen „Zboží“ nebo „Předmět dodávky“), se rozumí zejména zařízení nesvětelné, světelné a neonové reklamy, vč. jejich částí a náhradních dílů pro ně, popř. materiálů a komponent určených k jejich výrobě, dále pak materiály a komponenty určené k výrobě různých LED aplikací a zařízení digitálního tisku, deskové materiály z PVC, PMMA, hliníkové kompozitní sendviče DEBOND a hliníkové kompozitní sendviče ALU-BOND2 pro stavebnictví.
 3. Prodej a koupě Zboží se řídí příslušnou smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále také jen jako „Individuální smlouva“), těmito Podmínkami prodeje, NOZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 4. Tyto Podmínky prodeje jsou součástí každé Individuální smlouvy.
 5. Kupující potvrdí, že jsou mu Podmínky prodeje známy ve smyslu § 1751 odst. 1 NOZ a současně projeví souhlas nebo potvrdí, že dal souhlas k tomu, aby se Podmínky prodeje staly součástí Individuální smlouvy tím, že osoba oprávněná činit právní jednání za Kupujícího (i) připojí svůj podpis přímo na listinu s Podmínkami prodeje, nebo (ii) připojí svůj podpis na listinu s Individuální smlouvou, jejíž součástí bude text Podmínek prodeje, nebo (iii) převezme Zboží a připojí svůj podpis na dodací list či jiný dokument prokazující uskutečnění dodávky Zboží, jejichž součástí bude text Podmínek prodeje, nebo (iv) připojí zaručený elektronický dopis k datové zprávě obsahující souhlas s Podmínkami prodeje, nebo (v) odešle datovou zprávu obsahující souhlas s Podmínkami prodeje z datové schránky, nebo (vi) převede text Podmínek prodeje s vlastnoručním podpisem do elektronické verze, a takto pořízenou elektronickou verzi Podmínek s prodejem zašle prostřednictvím elektronické výměny dat na e-mailovou adresu Prodávajícího, nebo (vii) předloží návrh k uzavření Individuální smlouvy (objednávku) prostřednictvím elektronické výměny dat vytvořenou v prostředí aplikace „E-shop“ v rámci internetového obchodu provozovaného Prodávající (viz článek II, odst. 4 Prodejních podmínek). Platí, že pokud Kupující jakýmkoliv způsobem uvedeným v předchozí větě jednou potvrdí, že jsou mu známy Podmínky prodeje, a že souhlasí, aby se staly součástí Individuální smlouvy, pak toto potvrzení a souhlas se vztahuje na jakoukoliv později uzavřenou Individuální smlouvy, ledaže by se smluvní strany písemně dohodly jinak.
 6. V případě, že jakékoliv ustanovení Podmínek bude v rozporu s ustanovením Individuální smlouvy, má přednost příslušné ustanovení Individuální smlouvy. Nejsou-li ustanovení Podmínek a Individuální smlouvy v rozporu, platí ustanovení Podmínek a Individuální smlouvy zároveň. Odchylná ujednání v Individuální smlouvě musí být sjednána písemně, i kdyby Individuální smlouva měla mít jinou než písemnou formu; Podmínky výslovně vylučují, aby odchylná ujednání v Individuální smlouvě měla jinou než písemnou formu. Písemná forma se také vyžaduje pro dohodu o vyloučení použití Podmínek prodeje nebo některého ustanovení Podmínek prodeje, resp. písemná forma se vyžaduje též pro takové ujednání v Individuální smlouvě, v důsledku kterého se nepoužije ustanovení s podpůrnou úpravou v těchto Podmínkách prodeje.

Článek II

Individuální smlouva  

 1. Individuální smlouva může mít písemnou i ústní formu.
 2. Má-li Individuální smlouva písemnou formu, pak je tato uzavřena okamžikem, kdy je podepsána ze strany osoby jednajících z Prodávajícího a Kupujícího, jsou-li obě osoby společně přítomny nebo kdy jedna ze stran přijme písemný návrh Individuální smlouvy předložený druhou stranou. Písemný návrh Individuální smlouvy není přijat, jestliže osoba, které byl adresován, k návrhu připojí dodatky, výhrady, omezení, odchylky nebo jiné změny, vč. odkazu na jiné obchodní podmínky, než jsou tyto Podmínky prodeje. Návrh na uzavření Individuální smlouvy musí být přijat ve lhůtě 7 dní od jeho doručení straně, které je určen, jinak zaniká.
 3. Písemná forma Individuální smlouvy je zachována i tehdy, jestliže návrh k jejímu uzavření a přijetí návrhu jsou učiněny prostřednictvím elektronické výměny dat. Elektronická právní jednání v souvislosti s uzavíráním Individuální smlouvy musí být elektronicky podepsána resp. učiněna tak, jak je uvedeno v článku VI, odst. 2 Podmínek prodeje. V případě sjednávání Individuální smlouvy prostřednictvím elektronické výměny dat však postačí, pokud je zaručený elektronický podpis nahrazen faksimilí podpisu jednající osoby v elektronické formě nebo opatřen jiným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů. Je-li datová zpráva obsahující návrh Individuální smlouvy nebo její přijetí doručována prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je tím nahrazen elektronický podpis.
 4. K uzavření Individuální smlouvy může dojít rovněž prostřednictvím webového rozhraní s aplikací „E-shop“ umístěné na webových stránkách Prodávající na adrese: https://eshop.dencop.cz/. Návrh k uzavření kupní smlouvy předkládá Kupující s tím, že návrhem Individuální smlouvy se v tomto případě rozumí objednávka, kterou vytvoří Kupující tím, že v rámci nabídky vybere Zboží, jež hodlá koupit, a v prostředí aplikace „E-shop“ tak vygeneruje objednávkový formulář, v němž následně doplní požadované údaje. Odesláním objednávky Kupujícím je návrh na uzavření Individuální smlouvy předložen Prodávající. Individuální smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Kupující na emailovou adresu, kterou uvede v objednávce, obdrží potvrzení Prodávající o jejím souhlasu s objednávkou (s návrhem k uzavření Individuální smlouvy).
 5. Má-li Individuální smlouva jinou než písemnou formu, pak tato vzniká, jakmile se smluvní strany shodnou na jejím obsahu.
 6. Byla-li Individuální smlouva uzavřena písemně, pak právní jednání směřující k její změně nebo doplnění může mít výhradně písemnou formu; změna písemně uzavřené Individuální smlouvy jinou než písemnou formou je výslovně vyloučena. Právní jednání směřující ke zrušení Individuální smlouvy však musí mít vždy písemnou formu, bez ohledu na to, zda Individuální smlouva byla uzavřena písemně nebo ústně.
 7. Byla-li Individuální smlouvě uzavřena jinak v písemné formě, pak platí, že tato obsahuje náležitosti uvedené v dodacím listu, případně v řádném daňovém dokladu (pokud tento současně slouží jako dodací list) potvrzených Kupujícím.

 

Článek III

Kupní cena a platební podmínky 

 1. Kupní cena musí být sjednána v příslušné Individuální smlouvě. Je-li Individuální smlouva uzavřena prostřednictvím webového rozhraní s aplikací „E-shop“ ve smyslu článku II, odst. 4 výše v těchto Podmínkách prodeje, pak kupní cena zboží (vč. nákladů spojených s balením, přípravou pro dopravu a dopravou (dále jen „náklady spojené s dodáním“), cel a poplatků) odpovídá částce uvedené u dané položky v rámci aplikace „E-shop“. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní s aplikací „E-shop“ a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně Prodávající apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože Prodávající potvrdil Kupujícímu přijetí objednávky. Má-li být předmětem koupě a prodeje dle Kupní smlouvy Zboží z nabídky na webové aplikaci, předtím uvedené obdobně platí též pro kupní smlouvu ohledně prodeje a koupě Zboží z nabídky na webovém rozhraní s aplikací „E-shop“, i když nebudou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní s aplikací „E-shop“, ledaže by se Prodávající a Kupující v dané kupní smlouvě dohodli jinak.
 2. V případě, že v době po uzavření Individuální smlouvy do jejího splnění dojde k poklesu kurzu CZK vůči EUR o více než 2% ve srovnání s kurzem platným v době uzavření Individuální smlouvy, posuzováno vždy podle denního kurzu střed vyhlašovaného Českou národní bankou, uvedená skutečnost se považuje za podstatnou změnu okolností, která zakládá zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním příslušné smluvní strany neúměrným zvýšením nákladů plnění ve smyslu ust. § 1765 odst. 1 NOZ. Pokud nastane podstatná změna okolností podle předchozí věty, Prodávající je oprávněn vyzvat Kupujícího k obnovení jednání o Individuální smlouvě, přičemž platí, že obě začnou jednat o cenovém dodatku k této kupní smlouvě, v němž bude pohyb kurzu promítnut do úpravy kupní ceny Zboží, jehož dodávka se má podle Individuální smlouvy uskutečnit. Pokud se smluvní strany v takovém případě nedohodnou na uzavření smlouvy (dodatku) o úpravě kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od učinění výzvy k zahájení jednání, pak je Prodávající oprávněn od dané Individuální smlouvy nebo její části odstoupit.
 3. Nebude-li v dané Individuální smlouvě sjednáno něco jiného, pak platí, že Kupující kupní cenu uhradí při předání a převzetí Předmětu koupě. V případě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní s aplikací „E-shop“ platí, že způsob úhrady volí Kupující při generování objednávky v tomto rozhraní (viz článek II, odst.4 výše), a to z možností (i) uhradit kupní cenu při dodávce zboží (úhrada kupní ceny dobírkou), (ii) uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího, a to ve lhůtě 5 dní od data uzavření Kupní smlouvy, nebo (iii) uhradit kupní cenu prostřednictvím platební karty, pokud to webové rozhraní umožňuje.
 4. V případě, že Individuální smlouva byla sjednána jinak než písemně, s odkazem na ustanovení článku II, odst. 4 těchto Podmínek prodeje platí, že kupní cena byla dohodnuta v částce uvedené v dodacím listu nebo řádném daňovém dokladu (pokud nahrazuje dodací list) potvrzeném Kupujícím. Řádný daňový doklad, jehož prostřednictvím Prodávající vyúčtuje kupní cenu Zboží, a v němž je splatnost vyúčtované kupní ceny uvedena jinak, než jak vyplývá z odst. 2, první věta, v tomto článku výše, současně nahrazuje písemnou dohodu pro odchylná ujednání v Individuální smlouvě.  
 5. Má-li Kupující zaplatit kupní cenu, nebo její část zálohově před předáním a převzetím Zboží, pak platí, že lhůta dohodnutá určená k uskutečnění dodávky Zboží počne plynout od zaplacení zálohy Kupujícím.
 6. Ocitne-li se Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, pak Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny 30 dní, považuje se tato skutečnost za porušení Individuální smlouvy podstatným způsobem s tím, že Prodávajícímu vznikne právo od Individuální smlouvy dotčené prodlením odstoupit.
 7. Dojde-li k porušení některé Individuální smlouvy podstatným způsobem, pak je Prodávající oprávněn požadovat u dalších Individuálních smluv uzavřených s Kupujícím, poskytnutí zálohy až do výše 100% ceny plnění (vč. DPH). Dokud Kupující neuhradí požadovanou zálohu společně s dluhem, kvůli němuž uplatnil právo požadovat zálohu na cenu plnění, Prodávající není povinen poskytnout Kupujícímu plnění z  Individuální smlouvy, která byla výkonem práva požadovat zálohu na kupní ceny dotčena, přičemž platí, že lhůta k poskytnutí plnění se automaticky prodlužuje o dobu od doručení výzvy Kupujícímu k poskytnutí zálohy do jejího uhrazení společně s dluhem, kvůli němuž k poskytnutí zálohy Kupujícího vyzval. Jestliže Kupující požadované finanční plnění neuhradí ani ve lhůtě 10 dní ode dne, ke kterému měla být záloha se závazkem, kvůli němuž požadovanou zálohu požadoval, považuje se tato skutečnost za porušení dotčené Individuální smlouvy podstatným způsobem s tím, že Prodávajícímu vznikne právo od dotčené Individuální smlouvy odstoupit.  
 8. Prodávající je oprávněn postupovat podle odst. 7 v tomto článku, tzn., požadovat dodatečné zaplacení zálohy na kupní cenu až do výše 100% kupní ceny u všech Individuálních smluv, u nichž doposud nesplnil závazek k dodání Zboží, jestliže na straně Kupujícího nastane jakákoliv skutečnost, kvůli níž se Prodávající může důvodně domnívat, že Kupující vůči němu nedostojí závazkům z Kupní smlouvy. Za předtím uvedenou skutečnost se považuje zejména (i) podání insolvenčního návrhu směřujícího proti Kupujícímu, (ii) zahájení exekuce proti Kupujícímu, (iii) uvedení Kupujícího jako nespolehlivého plátce DPH. V ostatním platí ustanovení odst. 7 v tomto článku.
 9. Jestliže Prodávající odstoupí od Individuální smlouvy v souladu s ustanovením odst. 6 (poslední věta) nebo 7 (poslední věta) v tomto článku výše, pak Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5,00% z kupní ceny dohodnuté v dotčené Individuální smlouvě.
 10. Bude-li Individuální smlouva uzavřena prostřednictvím webového rozhraní s aplikací „E-shop“ , popř. se bude jednat o Individuální smlouvu ohledně prodeje a koupě Zboží z nabídky na webovém rozhraní s aplikací „E-shop“, která však nebude uzavřena prostřednictvím webového rozhraní s aplikací „E-shop“, platí, že pokud celková kupní cena Zboží (bez DPH) nepřesáhne částku 2.000,00 Kč, kupní cena bude navýšena o manipulační poplatek v sazbách zveřejněných na webových stránkách Prodávající.

 

Článek IV

Předání a převzetí (uskutečnění dodávky) Předmětu dodávky

 1. Zboží bude dodáno způsobem, který vyplyne z uzavřené Individuální smlouvy. Nesjednají-li Prodávající a Kupující v Individuální smlouvě výslovně jiný způsob dodání (např. dodání Zboží v místě skladu Prodávající na adrese jeho sídla: Zlín, Malenovice, Tečovská 1122 nebo na adrese její provozovny: Chrášťany 140, Rudná u Prahy, nebo v jiném dohodnutém místě), platí, že Prodávající závazek k uskutečnění dodávky Zboží splní jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Individuální smlouvě, tj. předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího (viz § 2608 odst. 1 NOZ ve spojení s § 2091 odst. 1 NOZ). Má-li být Zboží uhrazeno při převzetí Kupujícím, zásilka se zbožím bude zaslána na dobírku.
 2. Nemá-li Prodávající splnit závazek k uskutečnění dodávky Zboží jeho odesláním, pak dodávka Předmětu dodávky dle Individuální smlouvy je uskutečněna předáním Předmětu dodávky Kupujícímu v určitém místě. Dokladem o předání a převzetí Předmětu dodávky je dodací list (nebo jakákoliv jiná listina, která nahrazuje dodací list) podepsaný Kupujícím.
 3. Nebude-li v Individuální smlouvě výslovně dohodnutý termín pro uskutečnění dodávky Zboží, dodávka zboží se zpravidla uskuteční učiní ve lhůtě (i) 14 dní ode dne, ke kterému dojde k uzavření Individuální smlouvy, má-li být Zboží uhrazeno při jeho převzetí Kupujícím v rámci dobírky nebo po uskutečnění dodávky, (ii) 14 dní od data úplné úhrady částky, kterou měl Kupující uhradit na kupní cenu Zboží před jeho dodáním. Předtím uvedené lhůty k dodání Zboží jsou lhůtami orientačními; neobsahuje-li Individuální smlouva dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání Zboží, Prodávající je povinen dodat Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem. Ustanovení Podmínek prodeje ve vztahu ke změně termínu dodání Zboží (viz článek III, odst. 6 výše) tím není dotčeno.
 4. Má-li být podle Individuální smlouvy Zboží dodáno v určitém místě, a jestliže se dodávka Zboží neuskuteční z důvodu, že ji Kupující jakkoliv zmaří, Prodávající toto Zboží uloží v některém ze svých skladů dle odst. 1 v tomto článku výše (dále jen „Sklad“) a vyrozumí o tom Kupujícího. Uložením ve Skladu dle předchozí věty v tomto odstavci se Zboží považuje za dodané a tímto okamžikem nastává také zdanitelné plnění. Za uložení Zboží ve Skladu je Kupující povinen zaplatit Prodávající úplatu ve výši 50,00 Kč za každý (i započatý) m3 prostoru zabraného uloženým Zbožím a každý (i započatý) den uložení; předtím uvedená částka je částkou bez DPH, která bude připočtena.

 

Článek V

Odpovědnost za vady, záruka

 1. Ve vztahu k odpovědnosti za vady Zboží platí následující:

1.1   Prodávající je povinen poskytnout plnění v množství, v kvalitě a v rozsahu vyplývajícím z příslušné Individuální smlouvy. Vadné plnění zakládá nepodstatné porušení Individuální smlouvy.

1.2   Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má dodávané Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

1.3   V případě vadného plnění má Kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstraněním vady se rozumí odstranění vady dodané věci tam, kde je vada odstranitelná nebo uskutečnění dodávky bezvadné věci výměnou za věc s vadami. Způsob řešení nároku z vadného plnění určí Prodávající.

1.4 K zachování nároků z vad je Kupující povinen vady dodaného Zboží oznámit Prodávajícímu v následujících lhůtách:

 1. nejpozději při přebírání Zboží v případě množstevních vad, vad spočívajících ve zjevném poškození či zničení Předmětu koupě působením vnějších sil (např. nárazem, střetem, pádem), znečištěním chemickými látkami či působením živlů a vad v podobě chybějících součástí a příslušenství Zboží s tím, že tyto vady musí být uvedeny v listině osvědčující uskutečnění dodávky;
 2. bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do 1 pracovního dne od převzetí Zboží od Prodávajícího nebo od dopravce, je-li dodávka uskutečněna odesláním (viz článek IV, odst. 1 výše) v případě vad zjistitelných při včasné prohlídce a dostatečné péči ve smyslu § 2112 NOZ;
 3. bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do 1 roku od odevzdání Zboží v případě skryté vady.

1.5 Pro právní jednání, kterým Kupující oznámí výskyt vad plnění dle bodu 1.4 písm. b) a c), je předepsána písemná forma. Kupující v písemném oznámení o vadách musí uvést minimálně: kdo toto oznámení učinil, komu je určeno, identifikaci Individuální smlouvy (datem uzavření a číslem v jejím záhlaví – pokud tyto údaje daná Individuální smlouva obsahuje), identifikaci vadného Zboží, popis vady a datum jejího zjištění. Mimo povinné údaje může oznámení obsahovat též návrh řešení z nároku z vad. Oznámení musí být Prodávajícímu doručeno v poslední den předepsané lhůty.

1.6 Jestliže Prodávající v přiměřené lhůtě neuspokojí nárok z vadného plnění tak, jak je uvedeno výše v tomto odstavci, pak má Kupující právo od Individuální smlouvy v rozsahu dotčeném vadným plněním odstoupit.

 1. Převezme-li Prodávající za Zboží záruku, pak pro uspokojení nároků ze záručních vad platí obdobně ustanovení odst. 1, body 1.2 až 1.6 v tomto článku. Pro právní jednání, kterým Prodávající převezme záruku za Zboží, je předepsána písemná forma, i když Individuální smlouva bude uzavřena jinak než písemně.

Článek VI

Zvláštní ustanovení

 1. Jestliže NOZ nebo tyto Podmínky prodeje, popř. Individuální smlouva, pro určité právní jednání, oznámení nebo žádost vyžadují písemnou formu, pak je bez dalšího vyloučeno, aby takové právní jednání, oznámení nebo žádost byly učiněny jinak než písemně, a to pod sankcí neplatnosti. Elektronické právní jednání, popř. elektronické oznámení či žádost, se podepisují elektronickým podpisem s tím, že se uznávají formy elektronického podpisu dle článku II, odst. 3 těchto Podmínek prodeje, popř. se zasílají prostřednictvím datové schránky, která nahrazuje elektronický podpis.
 2. Právní jednání vůči nepřítomné osobě, oznámení či jiná sdělení podle těchto Podmínek prodeje, resp. v souvislosti s určitou Individuální smlouvou, musí být doručeny druhé smluvní straně (i) kdekoli při osobním doručením, (ii) na adrese adresátova sídla uvedeného v obchodním rejstříku, popř. v živnostenské rejstříku, popř. na adrese, kterou adresát písemně určí pro doručování písemností, a to při doručování prostřednictvím kurýra nebo České pošty, nebo (iii) na e-mailových adresách určených pro přijímání elektronické pošty při doručování formou elektronické komunikace, které Prodávající a Kupující vhodným způsobem zveřejní (např. na vlastních internetových stránkách nebo na obchodní korespondenci), popř. ji písemně sdělí druhé straně Individuální smlouvy. V návaznosti na předtím uvedené mají Prodávající a Kupující za povinnost si navzájem oznamovat bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu adresy sídla, resp. zveřejňovat či navzájem si oznamovat změny e-mailových adres pro doručování elektronické pošty.
 3. V souvislosti s ustanovením § 570 NOZ platí, že za vědomé zmaření dojití vůle druhé strany se považuje zejména:
  1. porušení povinnosti oznámit změnu adresy sídla nebo zveřejnit či oznámit změnu e-mailové adresy pro doručování elektronické pošty,
  2. odepření převzetí písemnosti,
  3. nevyzvednutí písemnosti uložené na poště v úložní době.
 4. Vznikne-li v souvislosti s Individuální smlouvou některé ze stran škoda, pak se tato škoda nahrazuje v omezeném rozsahu. Platí, že pokud jedna ze smluvních stran bude vůči druhé z nich povinna k náhradě škody z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti, pak celková výše nahrazované škody v souvislosti s Individuální smlouvou nepřesáhne polovinu částky odpovídající kupní ceně (v částce bez DPH). Současně platí, že se smluvní strany vzdávají práv a škod z důvodu sankcí uplatněných třetími osobami vůči některé ze smluvních stran. Omezení, resp. vzdání se práva na náhradu škody neplatí u škod způsobených úmyslně.
 5. Jestliže tyto Podmínky prodeje, obecně závazné právní předpisy nebo Individuální smlouva k určitému právnímu jednání nebo faktickému jednání vyžadují souhlas některé ze stran, pak platí, že tento souhlas musí být dán písemně a předem.
 6. Obě smluvní strany jsou oprávněny pozastavit plnění závazků z Individuální smlouvy, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „vyšší moc“). Za vyšší moc se pro účely těchto Podmínek prodeje považuje:  
  1. dočasná nebo trvalá mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 NOZ, 
  2. překážka vzniklá v důsledku rozšíření epidemických onemocnění mezi zaměstnanci Prodávajícího (dále jen „Zaměstnanci“) a dalšími osobami, s nimiž Prodávající uzavře jakoukoliv smlouvu na poskytnutí plnění, a to v souvislosti s plněním závazku Prodávajícího k uskutečnění dodávky Zboží podle Individuální smlouvy (dále jen „Poddodavatelé“), jakož i v důsledku opatření přijatých orgány veřejné moci k zamezení šíření epidemických onemocnění, vč. rozhodnutí o karanténě pro Zaměstnance a Poddodavatele, a to i v případě, že se jedná o koronavirové onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2),
  3. jakákoliv okolnost na straně Poddodavatele, v důsledku níž Poddodavatel nesplní závazek vůči Prodávajícímu řádně a včas, v důsledku čehož není Prodávající schopen plnit závazky z Individuální smlouvy vůči Objednateli. 
 7. Smluvní strana postižená vyšší moci má za povinnost skutečnost, že vyšší moc jí brání plnit závazky z této smlouvy o dílo, oznámit druhé smluvní straně, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji zjistí. V oznámení o vyšší moci smluvní strany postižená vyšší mocí sdělí, jaké okolnosti vyšší moc zakládají. Pokud vyšší moc trvá déle než 60 dní, má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy o dílo odstoupit.  Platí, že smluvní strana, které vyšší moc zabránila ve splnění závazků z této smlouvy o dílo, je vůči druhé smluvní straně zproštěna povinnosti k náhradě škody, jakož i k zaplacení smluvních pokut.  
 8. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty podle těchto Podmínek prodeje není dotčen nárok na náhradu škody prodávajícího; škoda se nahrazuje v celé výši. Je-li základem pro výpočet smluvní pokuty kupní cena Zboží, platí, že se jedná o částku vč. DPH, nevyplývá-li v konkrétních případech z těchto Podmínek prodeje něco jiného.
 9. Ve vztahu k prezentaci Zboží v rámci webového rozhraní s aplikací „E-shop“ platí, že tato prezentace má informativní charakter, přičemž se nejedná o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 NOZ.

 

Článek VII

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává následující osobní údaje ve vztahu:
  1. ke Kupujícím, kteří jsou fyzickými osobami: jméno a příjmení, popř. obchodní firma, přidělené identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa sídla, adresa pro doručení zásilky (faktury), je-li odlišná od adresy sídla, spisová značka rejstříkového spisu, je-li zapsána do obchodního rejstříku, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní účet, identifikátor datové schránky, pokud ji Kupující má zřízenou;
  2. k zástupcům Kupujících, pokud jsou Kupující právnickými osobami, a pokud tito zástupci jednají ve věci Individuální smlouvy jako statutární orgány nebo zaměstnanci, přičemž zpracovávanými osobními údaji jsou: uvedení právnické osoby, za kterou daný zástupce jedná a z jakého důvodu, jméno a příjmení zástupce, telefonní spojení, e-mail;
  3. k zástupcům Kupujících, pokud za Kupující jednají ve věci Individuální smlouvy z důvodu jiného typu zastoupení, než je uvedeno pod písm. b) v tomto odstavci výše, přičemž zpracovávanými osobními údaji těchto zástupců jsou tytéž jako v případě zástupců s typem zastoupení podle písm. b) v tomto odstavci.
 2. Prodávající shora uvedené osobní údaje zpracovává zejména za účelem:
  1. poskytnutí informace o dostupnosti nebo obstarání Zboží, o které subjekt údajů projeví zájem a/nebo zpracování nabídky na poptávané Zboží, 
  2. přijetí či potvrzení návrhu na uzavření Individuální smlouvy nebo vyhotovení a uzavření Individuální smlouvy,
  3. správného a včasného poskytnutí plnění a vyhotovení dokladu o poskytnutém plnění podle Individuální smlouvy,
  4. včasného vystavení a doručení zálohových faktur a řádných daňových dokladů, jejichž prostřednictvím Prodávající vyúčtuje cenu plnění,
  5. účtování o poskytnutých plněních, pohledávkách z toho plynoucích a jejich úhradách, zasílání upomínek a inventarizací pohledávek a závazků (dluhů),
  6. řešení nároků z vad (reklamací),
  7. vedení evidence realizovaných zakázek a uzavřených smluv, vč. dokumentace s nimi související.
 3. Právním důvodem ke zpracování osobních údajů je v tomto případě splnění Individuální smlouvy, kterou Prodávající se subjektem údajů, resp. s Kupujícím, zastoupeným subjektem údaje,  uzavře, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Individuální smlouvy k žádosti subjektu údajů, splnění právní povinnosti, která se na Prodávajícího vztahuje, a oprávněný zájem Prodávajícího. 
 4. Kupující bere zpracování osobních údajů na vědomí. V podrobnostech odkazuje Prodávající na informaci o zpracování osobních údajů na webových stránkách.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito Podmínkami prodeje se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak NOZ.
 2. Je-li některé ustanovení Podmínek prodeje neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Podmínek prodeje.
 3. Tyto Podmínky prodeje nabývají účinnosti 1.1.2022

Kupující potvrzuje, že se seznámil s textem Podmínek prodeje a souhlasí s tím, aby s odkazem na Podmínky prodeje byl určován obsahu Individuálních smluv (kupních smluv) s předmětem plnění v podobě prodeje a koupě  zařízení nesvětelné, světelné a neonové reklamy, vč. jejich částí a náhradních dílů pro ně, popř. materiálů a komponent určených k jejich výrobě, dále pak materiály a komponenty určené k výrobě různých LED aplikací a zařízení digitálního tisku, deskové materiály z PVC, PMMA, hliníkové kompozitní sendviče DEBOND a hliníkové kompozitní sendviče ALU-BOND2 pro stavebnictví