Verejné podmienky - Právnické osoby (B2B)

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti DENCOP LIGHTING spol. s ro na predaj komponentov a materiálov na výrobu nesvetelné, svetelné a neónové reklamy, LED aplikácií, zariadenia digitálnej tlače a ďalšieho tovaru č. 1/2022

 Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť DENCOP LIGHTING spol. s ro, IČO: 25566130, so sídlom Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, zápis v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka č. 34121 (ďalej len „Predávajúci“ ) vydáva tieto obchodné podmienky na predaj komponentov a materiálov na výrobu nesvetelnej, svetelnej a neónovej reklamy, LED aplikácií, zariadení digitálnej tlače a ďalšieho tovaru č. 1/2022 (ďalej len „Podmienky predaja“), s odkazom na ktoré bude v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „NOZ“) určená časť obsahu kúpnych zmlúv o predaji a kúpe hnuteľných vecí uzatváraných medzi Predávajúcim na jednej strane a jednotlivými kupujúcimi (ďalej len „Kupujúci“) na strane druhej, pokiaľ predmetom predaja a kúpy bude tovar špecifikovaný v ods. 2 v tomto článku, a ak Kupujúci súčasne bude podnikateľom v zmysle ustanovenia § 420 a nasl. NOZ.   
 2. Movitými vecami, ktorých predaj a kúpa sa riadi týmito Podmienkami predaja (ďalej len „Tovar“ alebo „Predmet dodávky“), sa rozumie najmä zariadenie nesvetelné , svetelné a neónové reklamy, vr. ich častí a náhradných dielov pre nich, príp. materiálov a komponentov určených na ich výrobu, ďalej potom materiály a komponenty určené na výrobu rôznych LED aplikácií a zariadení digitálnej tlače, doskové materiály z PVC, PMMA, hliníkové kompozitné sendviče DEBOND a hliníkové kompozitné sendviče ALU-BOND pre stavebníctvo.
 3. Predaj a kúpa Tovaru sa riadi príslušnou zmluvou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej tiež len ako „Individuálna zmluva“), týmito Podmienkami predaja, NOZ a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Tieto Podmienky predaja sú súčasťou každej Individuálnej zmluvy.
 5. Kupujúci potvrdí, že sú mu Podmienky predaja známe v zmysle § 1751 ods. 1 NOZ a súčasne prejavia súhlas alebo potvrdia, že dal súhlas na to, aby sa Podmienky predaja stali súčasťou Individuálnej zmluvy tým, že osoba oprávnená robiť právne konanie za Kupujúceho (i) pripojí svoj podpis priamo na listinu s Podmienkami predaja, alebo (ii) pripojí svoj podpis na listinu s Individuálnou zmluvou, ktorej súčasťou bude text Podmienok predaja, alebo (iii) prevezme Tovar a pripojí svoj podpis na dodací list či iný dokument preukazujúce uskutočnenie dodávky Tovaru, ktorého súčasťou bude text Podmienok predaja, alebo (iv) pripojí zaručený elektronický list k dátovej správe obsahujúcej súhlas s Podmienkami predaja, alebo (v) odošle dátovú správu obsahujúcu súhlas s Podmienkami predaja z dátovej schránky, alebo (vi) prevedie text Podmienok predaja s vlastnoručným podpisom do elektronickej verzie, a takto získanú elektronickú verziu Podmienok s predajom zašle prostredníctvom elektronickej výmeny dát na e-mailov ú adresu Predávajúceho, alebo (vii) predloží návrh na uzavretie Individuálnej zmluvy (objednávku) prostredníctvom elektronickej výmeny dát vytvorenú v prostredí aplikácie „E-shop“ v rámci internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim (pozri článok II , ods. 4 Predajných podmienok). Platí, že pokiaľ Kupujúci akýmkoľvek spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete raz potvrdí, že sú mu známe Podmienky predaja, a že súhlasí, aby sa stali súčasťou Individuálnej zmluvy, potom toto potvrdenie a súhlas sa vzťahuje na akúkoľvek neskôr uzavretú Individuálne zmluvy, ibaže by sa zmluvná strany písomne dohodli inak.
 6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Podmienok bude v rozpore s ustanovením Individuálnej zmluvy, má prednosť príslušné ustanovenie Individuálnej zmluvy. Ak nie sú ustanovenia Podmienok a Individuálne zmluvy v rozpore, platia ustanovenia Podmienok a Individuálne zmluvy zároveň. Odchylné dojednania v Individuálnej zmluve musia byť dohodnuté písomne, aj keby Individuálna zmluva mala mať inú než písomnú formu; Podmienky výslovne vylučujú, aby odchylné dojednania v Individuálnej zmluve mali inú než písomnú formu. Písomná forma sa tiež vyžaduje pre dohodu o vylúčení použitia Podmienok predaja alebo niektorého ustanovenia Podmienok predaja, resp. písomná forma sa vyžaduje tiež pre takéto dojednania v Individuálnej zmluve, v dôsledku ktorého sa nepoužije ustanovenie s podpornou úpravou v týchto Podmienkach predaja.

Článok II

Individuálna zmluva  

 1. Individuálna zmluva môže mať písomnú aj ústnu formu.
 2. Ak má Individuálna zmluva písomnú formu, potom je táto uzavretá okamihom, keď je podpísaná zo strany osoby konajúcich z Predávajúceho a Kupujúceho, ak sú obe osoby spoločne prítomné alebo keď jedna zo strán prijme písomný návrh Individuálnej zmluvy predložený druhou stranou. . Písomný návrh Individuálnej zmluvy nie je prijatý, ak osoba, ktorej bol adresovaný, k návrhu pripojí dodatky, výhrady, obmedzenia, odchýlky alebo iné zmeny, vr. odkazu na iné obchodné podmienky, ako sú tieto Podmienky predaja. Návrh na uzavretie Individuálnej zmluvy musí byť prijatý v lehote 7 dní od jeho doručenia strane, ktorej je určený, inak zaniká.
 3. Písomná forma Individuálnej zmluvy je zachovaná aj vtedy, ak návrh k jej uzavretiu a prijatiu návrhu sú urobené prostredníctvom elektronickej výmeny dát. Elektronické právne konanie v súvislosti s uzatváraním Individuálnej zmluvy musí byť elektronicky podpísaná resp. urobená tak, ako je uvedené v článku VI, ods. 2 Podmienok predaja. V prípade dojednávania Individuálnej zmluvy prostredníctvom elektronickej výmeny dát však postačí, ak je zaručený elektronický podpis nahradený faksimíliou podpisu konajúcej osoby v elektronickej forme alebo opatrený iným elektronickým podpisom v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 297/2016 Zb., o službách vytvára pre elektronické transakcie v znení neskorších predpisov. Ak je dátová správa obsahujúca návrh Individuálnej zmluvy alebo jej prijatie doručovaná prostredníctvom dátovej schránky v zmysle zákona č. 300/2008 Zb., o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov, je tým nahradený elektronický podpis.
 4. K uzavretie Individuálne zmluvy môže dôjsť aj prostredníctvom webového rozhrania s aplikáciou „E-shop“ umiestnené na webových stránkach Predávajúci na adrese: http://eshop.dencop.cz/. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predkladá Kupujúci s tým, že návrhom Individuálnej zmluvy sa v tomto prípade rozumie objednávka, ktorú vytvorí Kupujúci tým, že v rámci ponuky vyberie Tovar, ktorý chce kúpiť, av prostredí aplikácie „E-shop . tak vygeneruje objednávkový formulár, v ktorom následne doplní požadované údaje. Odoslaním objednávky Kupujúcim je návrh na uzavretie Individuálnej zmluvy predložený Predávajúcim. Individuálna zmluva je uzatvorená v okamihu, kedy Kupujúci na emailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke, dostane potvrdenie Predávajúci o jej súhlase s objednávkou (s návrhom na uzavretie Individuálnej zmluvy).
 5. Ak má Individuálna zmluva inú než písomnú formu, potom táto vzniká, len čo sa zmluvné strany zhodnú na jej obsahu.
 6. Ak bola Individuálna zmluva uzavretá písomne, potom právne konanie smerujúce k jej zmene alebo doplneniu môže mať výhradne písomnú formu; zmena písomne uzavretej Individuálnej zmluvy inou ako písomnou formou je výslovne vylúčená. Právne konanie smerujúce k zrušeniu Individuálnej zmluvy však musí mať vždy písomnú formu, bez ohľadu na to, či Individuálna zmluva bola uzavretá písomne alebo ústne.
 7. Ak bola Individuálnej zmluve uzavretá inak v písomnej forme, potom platí, že táto obsahuje náležitosti uvedené v dodacom liste, prípadne v riadnom daňovom doklade (pokiaľ tento súčasne slúži ako dodací list) potvrdených Kupujúcim.

Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky 

 1. Kúpna cena musí byť dojednaná v príslušnej Individuálnej zmluve. Ak je Individuálna zmluva uzavretá prostredníctvom webového rozhrania s aplikáciou „E-shop“ v zmysle článku II, ods. 4 vyššie v týchto Podmienkach predaja, potom kúpna cena tovaru (vr. nákladov spojených s balením, prípravou pre dopravu a dopravou (ďalej len „náklady spojené s dodaním“), ciel a poplatkov) zodpovedá sume uvedenej pri danej položke v rámci aplikácie „E -shop“. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ je cena tovaru uvedená vo webovom rozhraní s aplikáciou „E-shop“ a následne v objednávke zjavne nižšia, než obvyklá cena rovnakého tovaru v mieste a čase (najmä z dôvodu chyby v písaní alebo v počtoch či z dôvodu technickej chyby na strane Predávajúci apod.), nie je kúpna zmluva vôbec uzavretá, hoci Predávajúci potvrdil Kupujúcemu prijatie objednávky. Ak má byť predmetom kúpy a predaja podľa Kúpnej zmluvy Tovar z ponuky na webovej aplikácii, predtým uvedené obdobne platí tiež pre kúpnu zmluvu ohľadom predaja a kúpy Tovaru z ponuky na webovom rozhraní s aplikáciou „E- shop“, aj keď nebudú uzavreté prostredníctvom webového rozhrania s aplikáciou „E-shop“, ibaže by sa Predávajúci a Kupujúci v danej kúpnej zmluve dohodli inak.
 2. V prípade, že v čase po uzavretí Individuálnej zmluvy do jej splnenia dôjde k poklesu kurzu CZK voči EUR o viac ako 2% v porovnaní s kurzom platným. v čase uzavretia Individuálnej zmluvy, posudzované vždy podľa denného kurzu stred vyhlasovaného Českou národnou bankou, uvedená skutočnosť sa považuje za podstatnú zmenu okolností, ktorá zakladá zvlášť hrubý nepomer znevýhodnením príslušnej zmluvnej strany neúmerným zvýšením nákladov plnenia v zmysle ust. § 1765 ods. . Pokiaľ nastane podstatná zmena okolností podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na obnovenie rokovaní o Individuálnej zmluve, pričom platí, že obe začnú rokovať o cenovom dodatku k tejto kúpnej zmluve, v ktorom bude pohyb kurzu premietnutý do úpravy kúpnej ceny Tovaru, ktorého dodávka sa má podľa Individuálnej zmluvy uskutočniť. Pokiaľ sa zmluvné strany v takom prípade nedohodnú na uzavretí zmluvy (dodatku) o úprave kúpnej ceny v lehote 14 dní od uskutočnenia výzvy na začatie rokovania, potom je Predávajúci oprávnený od danej Individuálnej zmluvy alebo jej časti odstúpiť.
 3. Ak nebude v danej Individuálnej zmluve dohodnuté niečo iné, potom platí, že Kupujúci kúpnu cenu uhradí pri odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. V prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webového rozhrania s aplikáciou „E-shop“ platí, že spôsob úhrady volí Kupujúci pri generovaní objednávky v tomto rozhraní (viď článok II, ods.4 vyššie), a to z možnosti (i) uhradiť kúpnu cenu pri dodávke tovaru (úhrada kúpnej ceny dobierkou), (ii) uhradiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Predávajúceho, a to v lehote 5 dní od dátumu uzavretia Kúpnej zmluvy, alebo (iii) uhradiť kúpnu cenu prostredníctvom platobnej karty, pokiaľ to webové rozhranie umožňuje. V prípade, že Individuálna zmluva bola dojednaná inak ako písomne, s odkazom na ustanovenia článku II, ods. 4 týchto Podmienok predaja platí, že kúpna cena bola dohodnutá v sume uvedenej v dodacom liste alebo riadnom daňovom doklade ( pokiaľ nahrádza dodací list) potvrdenom Kupujúcim. Riadny daňový doklad, prostredníctvom ktorého Predávajúci vyúčtuje kúpnu cenu Tovaru, av ktorom je splatnosť vyúčtovanej kúpnej ceny uvedená inak, než ako vyplýva z ods. 2, prvá veta, v tomto článku vyššie, súčasne nahrádza písomnú dohodu pre odchylné dojednania v Individuálnej zmluve.  
 4. Ak má Kupujúci zaplatiť kúpnu cenu, alebo jej časť zálohovo pred odovzdaním a prevzatím Tovaru, potom platí, že lehota dohodnutá určená na uskutočnenie dodávky Tovaru začne plynúť od zaplatenia zálohy Kupujúcim.4. Ak sa ocitne Kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, potom Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak presiahne doba omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny 30 dní, považuje sa táto skutočnosť za porušenie Individuálnej zmluvy podstatným spôsobom s tým, že Predávajúcemu vznikne právo od Individuálnej zmluvy dotknutej omeškaním odstúpiť. Ak dôjde k porušeniu niektorej Individuálnej zmluvy podstatným spôsobom, potom je Predávajúci oprávnený požadovať u ďalších Individuálnych zmlúv uzavretých s Kupujúcim, poskytnutie zálohy až do výšky 100% ceny plnenia (vr. DPH). Kým Kupujúci neuhradí požadovanú zálohu spoločne s dlhom, kvôli ktorému uplatnil právo požadovať zálohu na cenu plnenia, Predávajúci nie je povinný poskytnúť Kupujúcemu plnenie z  Individuálna zmluva, ktorá bola výkonom práva požadovať zálohu na kúpne ceny dotknutá, pričom platí, že lehota na poskytnutie plnenia sa automaticky predlžuje o dobu od doručenia výzvy Kupujúcemu na poskytnutie zálohy do jej uhradenia spoločne s dlhom, kvôli ktorému na poskytnutie zálohy vyzval. Ak Kupujúci požadované finančné plnenie neuhradí ani v lehote 10 dní odo dňa, ku ktorému mala byť záloha so záväzkom, kvôli ktorému požadovanú zálohu požadoval, považuje sa táto skutočnosť za porušenie dotknutej Individuálnej zmluvy podstatným spôsobom s tým, že Predávajúcemu vznikne právo od dotknutej Individuálnej zmluvy odstúpiť.   Ak predávajúci je oprávnený postupovať podľa ods. 7 v tomto článku, tzn., požadovať dodatočné zaplatenie zálohy na kúpnu cenu až do výšky 100% kúpnej ceny u všetkých Individuálnych zmlúv, pri ktorých doteraz nesplnil záväzok k dodaniu Tovaru, ak na strane Kupujúceho nastane akákoľvek skutočnosť, kvôli ktorej sa Predávajúci môže dôvodne domnievať, že Kupujúci voči nemu nedostojí záväzkom z Kúpnej zmluvy. Za predtým uvedenú skutočnosť sa považuje najmä (i) podanie insolvenčného návrhu smerujúceho proti Kupujúcemu, (ii) začatie exekúcie proti Kupujúcemu, (iii) uvedenie Kupujúceho ako nespoľahlivého platiteľa DPH. V ostatných prípadoch platia ustanovenia odseku 7 tohto článku. Ak Predávajúci odstúpi od Individuálnej zmluvy v súlade s odsekom 6 (posledná veta) alebo 7 (posledná veta) v tomto článku vyššie, potom Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 5,00% z ;kupné ceny dohodnuté v príslušnej Individuálnej zmluve.5. Ak bude Individuálna zmluva uzavretá prostredníctvom webového rozhrania s aplikáciou „E-shop“ , príp. sa bude jednať o Individuálnu zmluvu ohľadom predaja a kúpy Tovaru z ponuky na webovom rozhraní s aplikáciou „E-shop“, ktorá však nebude uzavretá prostredníctvom webového rozhrania s aplikáciou „E-shop“, platí, že pokiaľ celková kúpna cena Tovaru (bez DPH) nepresiahne čiastku 2.000,00 Sk, kúpna cena bude navýšená o manipulačný poplatok v sadzbách zverejnených na webových stránkach Predávajúci.

Článok IV

Predanie a prevzatie (uskutočnenie dodávky) Predmetu dodávky

 1. Tovar bude dodaný spôsobom, ktorý vyplynie z uzavretej Individuálnej zmluvy. Ak Dojednajú Predávajúci a Kupujúci v Individuálnej zmluve výslovne iný spôsob dodania (napr. dodanie Tovaru v mieste skladu Predávajúci na adrese jeho sídla: Zlín, Malenovice, Tečovská 1122 alebo na adrese jej prevádzky: Chrášťany 140, Rudná ;inom dohodnutom mieste), platí, že Predávajúci záväzok k uskutočneniu dodávky Tovaru splní jeho odoslaním na adresu uvedenú Kupujúcim v Individuálnej zmluve, tj odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho (pozri § 2608 ods. 1 NOZ v spojení s § 2608 ods. 1 NOZ). Ak má byť Tovar uhradený pri prevzatí Kupujúcim, zásielka s tovarom bude zaslaná na dobierku.
 2. Ak nemá Predávajúci splniť záväzok k uskutočneniu dodávky Tovaru jeho odoslaním, potom dodávka Predmetu dodávky podľa Individuálnej zmluvy je uskutočnená odovzdaním Predmetu dodávky Kupujúcemu v určitom mieste. Dokladom o odovzdaní a prevzatí Predmetu dodávky je dodací list (alebo akákoľvek iná listina, ktorá nahrádza dodací list) podpísaný Kupujúcim.
 3. Ak nebude v Individuálnej zmluve výslovne dohodnutý termín pre uskutočnenie dodávky Tovaru, dodávka tovaru sa spravidla uskutoční v lehote (i) 14 dní odo dňa, ku ktorému dôjde k uzavretiu Individuálnej zmluvy, ak má byť Tovar uhradený pri jeho prevzatie Kupujúcim v rámci dobierky alebo po uskutočnení dodávky, (ii) 14 dní od dátumu úplnej úhrady sumy, ktorú mal Kupujúci uhradiť na kúpnu cenu Tovaru pred jeho dodaním. Predtým uvedené lehoty na dodanie Tovaru sú lehotami orientačnými; ak neobsahuje Individuálna zmluva dohodu zmluvných strán na konkrétnej lehote na dodanie Tovaru, Predávajúci je povinný dodať Tovar v lehote primeranej okolnostiam. Ustanovenie Podmienok predaja vo vzťahu k zmene termínu dodania Tovaru (pozri článok III, ods. 6 vyššie) tým nie je dotknuté.
 4. Ak má byť podľa Individuálnej zmluvy Tovar dodaný v určitom mieste, a ak sa dodávka Tovaru neuskutoční z dôvodu, že ju Kupujúci akokoľvek zmarí, Predávajúci tento Tovar uloží v niektorom zo svojich skladov podľa ods. 1 v tomto článku vyššie (ďalej len „Sklad“) a upovedomí o tom Kupujúceho. Uložením v Sklade podľa predchádzajúcej vety v tomto odseku sa Tovar považuje za dodaný a týmto okamihom nastáva tiež zdaniteľné plnenie. Za uloženie Tovaru v Sklade je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúci odplatu vo výške 50,00 CZK za každý (aj začatý) mpriestoru zabraného uloženým Tovarom a každý (aj začatý) deň uloženia; predtým uvedená čiastka je čiastkou bez DPH, ktorá bude pripočítaná. Ak sa ocitne Predávajúci v omeškaní s dodávkou Tovaru po dobu dlhšiu ako 30 dní, potom sa táto skutočnosť považuje za porušenie danej Individuálnej zmluvy podstatným spôsobom; ak je Predávajúci v omeškaní s poskytnutím časti plnenia podľa Individuálnej zmluvy, potom podstatné porušenie Individuálnej zmluvy sa vzťahuje iba na túto časť plnenia.

Článok V

Zodpovednosť za chyby, záruka

 1. Vo vzťahu k zodpovednosti za vady Tovar platí nasledovný:

1.1   Predávajúci je povinný poskytnúť plnenie v množstve, v kvalite a rozsahu vyplývajúcom z príslušnej Individuálnej zmluvy. Chybné plnenie zakladá nepodstatné porušenie Individuálnej zmluvy.

1.2   Právo Kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má dodávaný Tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, aj keď sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

1.3   V prípade chybného plnenia má Kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Odstránením vady sa rozumie odstránenie vady dodanej veci tam, kde je vada odstrániteľná alebo uskutočnenie dodávky bezchybnej veci výmenou za vec s chybami. Spôsob riešenia nároku z chybného plnenia určí Predávajúci.

1.4 K zachovaniu nárokov z vad je Kupujúci povinný vady dodaného Tovaru oznámiť Predávajúcemu v nasledujúcich lehotách:

 1. najneskôr pri preberaní Tovaru v prípade množstevných vád, vád spočívajúcich v zjavnom poškodení či zničení Predmetu kúpy pôsobením vonkajších síl (napr. nárazom, stretom, pádom), znečistením chemickými látkami či pôsobením živlov a chýb v podobe chýbajúcich súčastí a príslušenstva Tovar s tým, že tieto chyby musia byť uvedené v listine osvedčujúcej uskutočnenie dodávky;
 2. bez zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však do jedného pracovného dňa od prevzatia Tovaru od Predávajúceho alebo od dopravcu, ak je dodávka uskutočnená odoslaním (viď článok IV, ods. 1 vyššie ) v prípade chýb zistiteľných pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti v zmysle § 2112 NOZ;
 3. bez zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však do 1 roka od odovzdania Tovaru v prípade skrytej vady.

1.5 Pre právne konanie, ktorým Kupujúci oznámi výskyt chýb plnenia podľa bodu 1.4 písm. b) ac), je predpísaná písomná forma. Kupujúci v písomnom oznámení o vadách musí uviesť minimálne: kto toto oznámenie urobil, komu je určené, identifikáciu Individuálnej zmluvy (dátum uzatvorenia a číslom v jej záhlaví – pokiaľ tieto údaje daná Individuálna zmluva obsahuje), identifikáciu vadného Tovaru, popis vady a dátum jej zistenie. Okrem povinných údajov môže oznámenie obsahovať aj návrh riešenia z nároku z chýb. Oznámenie musí byť Predávajúcemu doručené v posledný deň predpísanej lehoty.

1.6 Ak Predávajúci v primeranej lehote neuspokojí nárok z chybného plnenia tak, ako je uvedené vyššie v tomto odseku, potom má Kupujúci právo od Individuálnej zmluvy v rozsahu dotknutom chybným plnením. odstúpiť.

2. Ak prevezme Predávajúci za Tovar záruku, potom pre uspokojenie nárokov zo záručných vád platia obdobne ustanovenia ods. 1, body 1.2 až 1.6 v tomto článku. Pre právne konanie, ktorým Predávajúci prevezme záruku za Tovar, je predpísaná písomná forma, aj keď Individuálna zmluva bude uzavretá inak ako písomne.

Článok VI

Zvláštne ustanovenia

 1. Ak NOZ alebo tieto Podmienky predaja, popr. Individuálna zmluva, pre určité právne konanie, oznámenie alebo žiadosť vyžadujú písomnú formu, potom je bez ďalšieho vylúčené, aby také právne konanie, oznámenie alebo žiadosť boli urobené inak ako písomne, a to pod sankciou neplatnosti. Elektronické právne konanie, príp. elektronické oznámenie či žiadosť, sa podpisujú elektronickým podpisom s tým, že sa uznávajú formy elektronického podpisu podľa článku II, ods. 3 týchto Podmienok predaja, popr. sa zasielajú prostredníctvom dátovej schránky, ktorá nahrádza elektronický podpis.
 2. Právne konanie voči neprítomnej osobe, oznámenia či iné oznámenia podľa týchto Podmienok predaja, resp. v súvislosti s určitou Individuálnou zmluvou, musia byť doručené druhej zmluvnej strane (i) kdekoľvek pri osobnom doručení, (ii) na adrese adresátovho sídla uvedeného v obchodnom registri, príp. v živnostenskom registri, príp. na adrese, ktorú adresát písomne určí na doručovanie písomností, a to pri doručovaní prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej pošty, alebo (iii) na e-mailových adresách určených na prijímanie elektronickej pošty pri doručovaní formou elektronickej komunikácie, ktoré Predávajúci a Kupujúci vhodným spôsobom zverejní (napr. .na vlastných internetových stránkach alebo na obchodnú korešpondenciu), popr. ju písomne oznámi druhej strane Individuálne zmluvy. V nadväznosti na predtým uvedené majú Predávajúci a Kupujúci za povinnosť si navzájom oznamovať bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu adresy sídla, resp. zverejňovať či navzájom si oznamovať zmeny e-mailových adries pre doručovanie elektronickej pošty.
 3. Ak v súvislosti s ustanovením § 570 NOZ platí, že za vedomé zmarenie doistenia vôle druhej strany sa považuje najmä:
  1. porušenie povinnosti oznámiť zmenu adresy sídla alebo zverejniť či oznámiť zmenu e-mailovej adresy pre doručovanie elektronickej pošty,
  2. odopretie prevzatia písomnosti,
  3. nevyzdvihnutie písomnosti uloženej na pošte v úložnej dobe.
  Ak vznikne v súvislosti s Individuálnou zmluvou niektorej zo strán škoda, potom sa táto nahrádza v obmedzenom rozsahu. Platí, že ak jedna zo zmluvných strán bude voči druhej z nich povinná k náhrade škody z dôvodu porušenia zmluvnej alebo zákonnej povinnosti, potom celková výška nahradzovanej škody v súvislosti s Individuálnou zmluvou nepresiahne polovicu sumy zodpovedajúcej kúpnej cene. DPH). Súčasne platí, že sa zmluvné strany vzdávajú práv a škôd z dôvodu sankcií uplatnených tretími osobami voči niektorej zo zmluvných strán. Obmedzenie, resp. vzdanie sa práva na náhradu škody neplatí pri škodách spôsobených úmyselne.
 4. Ak tieto Podmienky predaja, všeobecne záväzné právne predpisy alebo Individuálna zmluva k určitému právnemu konaniu alebo faktickému konaniu vyžadujú súhlas niektorej zo strán, potom platí, že tento súhlas musí byť daný písomne a vopred.
  1. dočasná alebo trvalá mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka v zmysle ustanovenia § 2913 ods. 2 NOZ: prekážka vzniknutá v dôsledku rozšírenia epidemických ochorení medzi zamestnancami Predávajúceho (ďalej len „Zamestnanci“) a ďalšími osobami, s ktorými Predávajúci uzavrie akúkoľvek zmluvu na poskytnutie plnenia, a to v súvislosti s  plnením záväzku Predávajúceho na uskutočnenie dodávky Tovaru podľa Individuálnej zmluvy (ďalej len „Poddodávatelia“), ako aj v dôsledku opatrení prijatých orgánmi verejnej moci na zamedzenie šírenia epidemických ochorení, vr. rozhodnutie o karanténe pre Zamestnancov a Poddodávateľov, a to aj v prípade, že sa jedná o koronavírusové ochorenie COVID-19 (SARS-CoV-2),Obe zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie záväzkov z Individuálnej zmluvy, počas ktorej trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“). Za vyššiu moc sa na účely týchto Podmienok predaja považuje :  akákoľvek okolnosť na strane Poddodávateľa, v dôsledku ktorej Poddodávateľ nesplní záväzok voči Predávajúcemu riadne a včas, v dôsledku čoho nie je Predávajúci schopný plniť záväzky z Individuálnej zmluvy voči Objednávateľovi.
   1. Ak Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou má za povinnosť skutočnosť, že vyššia moc jej bráni plniť záväzky z tejto zmluvy o dielo, oznámiť druhej zmluvnej strane, a to do piatich pracovných dní odo dňa, keď ju zistí. V oznámení o vyššej moci zmluvné strany postihnuté vyššou mocou oznámia, aké okolnosti vyššiu moc zakladajú. Ak vyššia moc trvá dlhšie ako 60 dní, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od tejto zmluvy o dielo odstúpiť.  Platí, že zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila v splnení záväzkov z tejto zmluvy o dielo, je voči druhej zmluvnej strane oslobodená od povinnosti k náhrade škody, ako aj k zaplateniu zmluvných pokút. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa týchto Podmienok predaja nie je dotknutý nárok na náhradu škody predávajúceho; škoda sa nahrádza v celej výške. Ak je základom pre výpočet zmluvnej pokuty kúpna cena Tovaru, platí, že sa jedná o sumu vr. DPH, ak nevyplýva v konkrétnych prípadoch z týchto Podmienok predaja niečo iné.
   • Vo vzťahu k prezentácii Tovaru v rámci webového rozhrania s aplikáciou „E-shop“ platí, že táto prezentácia má informatívny charakter, pričom nejde o < strong>návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 NOZ.

   Článok VII

   Ochrana osobných údajov

   1. Predávajúci spracováva nasledujúce osobné údaje vo vzťahu:
    1. ku Kupujúcim, ktorí sú fyzickými osobami: meno a priezvisko, príp. obchodná firma, pridelené identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa sídla, adresa pre doručenie zásielky (faktúry), ak je odlišná od adresy sídla, spisová značka registrového spisu, ak je zapísaná do obchodného registra, e-mailová adresa, telefónne číslo , bankový účet, identifikátor dátovej schránky, ak ju Kupujúci má zriadenú;
    2. k zástupcom Kupujúcich, ak sú Kupujúci právnickými osobami, a pokiaľ títo zástupcovia konajú vo veci Individuálnej zmluvy ako štatutárne orgány alebo zamestnanci, pričom spracovávanými osobnými údajmi sú: uvedenie právnickej osoby, za ktorú daný zástupca koná a z akého dôvodu, meno a priezvisko zástupcu, telefónne spojenie, e-mail;
    3. k zástupcom Kupujúcich, ak za Kupujúci konajú vo veci Individuálnej zmluvy z dôvodu iného typu zastúpenia, než je uvedené pod písm. b) v tomto odseku vyššie, pričom spracovávanými osobnými údajmi týchto zástupcov sú tie isté ako v prípade zástupcov s typom zastúpenia podľa písm. b) v tomto odseku.
   2. Predávajúci vyššie uvedené osobné údaje spracováva najmä za účelom:
    1. poskytnutie informácie o dostupnosti alebo obstaraní tovaru, o ktoré dotknutá osoba prejaví záujem a/alebo spracovanie ponuky na dopytovaný tovar, 
    2. prijatie alebo potvrdenie návrhu na uzavretie Individuálnej zmluvy alebo vyhotovenie a uzavretie Individuálnej zmluvy,
    3. správneho a včasného poskytnutia plnenia a vyhotovenia dokladu o poskytnutom plnení podľa Individuálnej zmluvy,
    4. včasného vystavenia a doručenia zálohových faktúr a riadnych daňových dokladov, prostredníctvom ktorých Predávajúci vyúčtuje cenu plnenia,
    5. účtovanie o poskytnutých plneniach, pohľadávkach z toho plynúcich a ich úhradách, zasielanie upomienok a inventarizáciou pohľadávok a záväzkov (dlhov),
    6. riešenie nárokov z chýb (reklamácií),
    7. vedenie evidencie realizovaných zákaziek a uzavretých zmlúv, vr. dokumentácia s  nimi súvisiaca.
   3. Právnym dôvodom na spracovanie osobných údajov je v tomto prípade splnenie Individuálnej zmluvy, ktorú Predávajúci so subjektom údajov, resp. s Kupujúcim, zastúpeným subjektom údaje, uzatvorí, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím Individuálnej zmluvy k žiadosti subjektu údajov, splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Predávajúceho vzťahuje, a oprávnený záujem Predávajúceho.
   4. Kupujúci berie spracovanie osobných údajov na vedomie. V podrobnostiach odkazuje Predávajúci na informáciu o spracovaní osobných údajov na webových stránkach.

   Článok VIII

   Záverečné ustanovenia

   1. Záležitosti neupravené týmito Podmienkami predaja sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä NOZ.
   2. Ak je niektoré ustanovenie Podmienok predaja neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok predaja.
   3. Tieto Podmienky predaja nadobúdajú účinnosť 1.1.2022

   Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s textom Podmienok predaja a súhlasí s tým, aby s odkazom na Podmienky predaja bol určovaný obsah Individuálnych zmlúv (kúpnych zmlúv) spred v podpore predaja a kúpy  zariadenia nesvetelnej, svetelnej a neónovej reklamy, vr. ich častí a náhradných dielov pre nich, príp. materiálov a komponentov určených na ich výrobu, ďalej potom materiály a komponenty určené na výrobu rôznych LED aplikácií a zariadení digitálnej tlače, doskové materiály z PVC, PMMA, hliníkové kompozitné sendviče DEBOND a hliníkové kompozitné sendviče ALU-BOND pre stavebníctvo