Podmienky ochrany osobných údajov

 

 1. Spoločnosť DENCOP LIGHTING spol. s r.o., so sídlom Tečovská 1122, IČO: 25566130, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 34121 („ ďalej len "Prevádzkovateľ"“), spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami („"Dotknuté osoby"“). Dotknuté osoby sa môžu obrátiť na Prevádzkovateľa vo veci spracúvania ich osobných údajov na e-mailovej adrese obchod@dencop.cz.
 2. Prevádzkovateľ bude spracúvať identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby, ako aj údaje, ktoré prevádzkovateľ zhromaždil pri plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou(„“zmluva““).
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely:
  1. 1 plnenia Zmluvy na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ ďalej len "GDPR"“);
  2. 2 plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Prevádzkovateľa uchovávať účtovné a daňové doklady)
  3. 3 preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov správcu na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a
  4. 4 zasielanie obchodných oznámení na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu správcu na priamom marketingu.
 4. Osobné údaje sa spracúvajú len počas obdobia nevyhnutného na účel spracovania. Vzhľadom na uvedené skutočnosti:
  1. 1 na účel podľa článku 3.1 vyššie, budú osobné údaje spracúvané až do ukončenia zmluvných záväzkov. Tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa následne ďalej spracúvať takéto osobné údaje (v nevyhnutnom rozsahu) na účely uvedené v článkoch 3.2, 3.3 a/alebo 3.4;
  2. 2 na účel podľa článku 3.2 vyššie, budú osobné údaje spracúvané počas trvania príslušnej zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
  3. 3 na účely vyššie uvedeného článku 3.3 budú osobné údaje spracúvané do uplynutia 4. kalendárneho roka od skončenia zmluvnej záručnej doby (ak bola v zmluve dohodnutá záruka za kvalitu), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka od ukončenia zmluvných záväzkov. V prípade začatia a pokračovania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú predmetom sporu práva alebo povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, lehota spracúvania osobných údajov na účel uvedený v článku 3.3 vyššie neuplynie pred skončením takéhoto konania;
  4. 4 na účely zasielania obchodných oznámení, ako je uvedené v článku 3.4 vyššie, sa osobné údaje spracúvajú, kým dotknutá osoba nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracúvaním.
 5. Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí obdobia spracúvania uvedeného v článku 4 sa príslušné osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil, zničia (skartáciou alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že neoprávnené osoby nebudú mať k osobným údajom prístup) alebo anonymizujú.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený preniesť osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú spracúvať osobné údaje pre prevádzkovateľa ako jeho sprostredkovatelia.
 7. V súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov majú dotknuté osoby viacero práv vrátane práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (podľa článku 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (podľa článku 16 alebo článku 17 GDPR) alebo obmedzenie spracúvania (podľa článku 18 GDPR) a namietať proti spracúvaniu (podľa článku 21 GDPR), ako aj práva na prenosnosť údajov (podľa článku 20 GDPR).
 8. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že sa jej osobné údaje spracúvajú v rozpore so zákonom, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa a žiadať nápravu. Ak sa zistí, že žiadosť dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Týmto nie je dotknutá možnosť dotknutej osoby podať sťažnosť priamo Úradu na ochranu údajov.
 9. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nemá zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje, ale prevádzkovateľ ich potrebuje na uzavretie a plnenie zmluvy.