Reklamačné podmienky

FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU A VRÁTENIE TU>>

Zákazník dostane poškodený alebo nekompletný tovar (vlastná doprava DENCOP/externá doprava, napr. Toptrans, PPL,...)

Zákazník je povinný skontrolovať materiál z hľadiska kvality a množstva ihneď po prevzatí tovaru. Rozdiely v množstve a vizuálne vady (mechanické poškodenie zásielky) musí zákazník reklamovať ihneď po doručení. Tieto nedostatky musia byť zaznamenané v odovzdávacom (reklamačnom) protokole dopravcu. Po tomto dátume sa na reklamácie množstva a viditeľného mechanického poškodenia nebude prihliadať.

 Vodič spoločnosti DENCOP LIGHTING je povinný mať pri sebe reklamačný protokol - v prípade reklamácie v čase doručenia je vodič povinný bezodkladne spísať so zákazníkom reklamačný protokol. Správu musia podpísať obe strany. V prípade externej prepravy sa vyžaduje podpísaný dodací list od vodiča s uvedením závad.

 Vada sa pre zákazníka prejaví počas používania materiálu              

V prípade, že zákazník zistí SKRYTÚ vadu materiálu po odchode vodiča spoločnosti DENCOP LIGHTING alebo sa vada objaví počas používania materiálu, je zákazník povinný bezodkladne kontaktovať reklamačného technika spoločnosti DENCOP LIGHTING. Ak sa materiál používa v systémových aplikáciách alebo zostavách, nesmie sa s ním manipulovať ani sa nesmie demontovať bez súhlasu spoločnosti DENCOP LIGHTING.

Zákazník musí k reklamovanému tovaru priložiť kompletne vyplnený reklamačný formulár, vrátane čísla dodacej faktúry, dodacieho alebo prepravného listu, alebo priložiť jeden z dokladov týkajúcich sa kúpy reklamovaného tovaru, pričom v doklade musí byť uvedené, aký tovar a v akom množstve sa reklamuje, vrátane presného popisu vady. Tento formulár bude zákazníkovi automaticky zaslaný vo formáte pdf po jeho vyplnení online na stránke https://eshop.dencop.cz/reklamace .Ak je tovar reklamovaný pri prevzatí, zákazník má právo ho neprevziať. Ak tovar nie je zaslaný spoločnosti DENCOP LIGHTING na posúdenie reklamácie, je potrebné priložiť fotografie reklamovaného tovaru.

 Bez riadne vyplneného reklamačného formulára a riadnej fotodokumentácie sa reklamačné konanie nezačne. Ak reklamačný technik predbežne potvrdí oprávnenosť reklamácie (na základe prijatia vyššie uvedenej dokumentácie), zákazník bude informovaný v zákonnej lehote.

  • Ak reklamácia nie je oprávnená, materiál bude zákazníkovi zaslaný späť na jeho náklady do 5 pracovných dní od oznámenia oprávnenosti reklamácie. *
  • Ak je reklamácia oprávnená a zákazník požiada o vystavenie dobropisu (definované v reklamačnom protokole), zákazník dostane dobropis do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol informovaný o oprávnenosti reklamácie.
  • Ak je reklamácia oprávnená a zákazník požaduje vrátenie peňazí (definované v reklamačnom protokole), peniaze budú zákazníkovi vrátené do 5 pracovných dní od oznámenia oprávnenosti reklamácie alebo do prvého vrátenia dopravy DENCOP, ak je tovar na sklade (ak je potrebné objednať v čo najskoršom termíne).
     

* v prípade materiálov s jasne definovanou záručnou dobou, ako sú transformátory EVG, FART, blesky a iné, sa pri expedícii nalepí štítok s dátumom expedície. Tento štítok nesmie zákazník poškodiť, ak chce uplatniť dlhšiu reklamáciu, ako je uvedená na štítku výrobku. 
Ak štítok chýba alebo je odtrhnutý, záručná doba sa posudzuje podľa štítku výrobcu.

 Ak zákazník bezpodmienečne potrebuje nový tovar ešte pred rozhodnutím o oprávnenosti reklamácie, bude mu vystavená nová faktúra, ktorá bude spoplatnená. Na tejto faktúre bude jasne uvedené číslo prvej faktúry, ktorej sa pohľadávka týka. Ak je reklamácia oprávnená, zákazníkovi bude vystavený dobropis na faktúru obsahujúcu reklamovaný tovar.

Kontakt:
E-mail: reklamace@dencop.cz
Tel: +420 571 894 051

 

V prípade potreby si pozorne prečítajte a použite aj priložené súbory týkajúce sa reklamácií výrobkov MEAN WELL:

Odporúčania spoločnosti MEAN WELL, otázky a odpovede
Postup reklamácie výrobkov MEAN WELL
Protokol o sťažnostiach MEAN WELL