Obchodné podmienky (B2C)

Článok I

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky predaja tovaru v internetovom obchode DENCOP spotrebiteľom (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatvorenými medzi predávajúcim DENCOP LIGHTING spol. s r.o, 25566130, so sídlom Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka č. 34121 (ďalej len "predávajúci") na strane jednej a jednotlivými kupujúcimi (ďalej len "kupujúci") na strane druhej, ak je kupujúci spotrebiteľom, a ak k uzatvoreniu príslušnej kúpnej zmluvy došlo prostredníctvom príslušnej aplikácie v rámci internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke s adresou http://eshop.dencop.cz/. V súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "OZ") sa časť obsahu kúpnej zmluvy o predaji a kúpe hnuteľných vecí z ponuky internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva") určuje odkazom na tieto obchodné podmienky. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu v zmysle poslednej vety článku II ods. 1 nižšie v týchto obchodných podmienkach potvrdzuje, že sa dostatočne oboznámil so znením obchodných podmienok a že s ich znením súhlasí.
Spotrebiteľom sa rozumie každá osoba, ktorá uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu o predaji a kúpe hnuteľných vecí z ponuky internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim (ďalej len "Tovar") mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania.
Obchodné podmienky sa neuplatňujú, ak je kupujúci zároveň podnikateľom a uzavretie kúpnej zmluvy by súviselo s jeho podnikateľskou činnosťou.
V prípade, že je niektoré ustanovenie Podmienok v rozpore s ustanovením Kúpnej zmluvy, má prednosť príslušné ustanovenie Kúpnej zmluvy. Ak ustanovenia Obchodných podmienok a Kúpnej zmluvy nie sú v rozpore, ustanovenia Obchodných podmienok a Kúpnej zmluvy sa uplatňujú súčasne. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve musia byť dohodnuté písomne; odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve sú výslovne vylúčené v inej ako písomnej forme.
 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci zmeniť alebo doplniť. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.
 

Článok II

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva o predaji a kúpe Tovaru sa uzatvára formou elektronickej výmeny dát, a to výlučne prostredníctvom aplikácie "E-shop" umiestnenej na internetovej stránke Predávajúceho na adrese: https://eshop.dencop.cz/. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predkladá kupujúci. Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy sa rozumie len objednávka, ktorú Kupujúci vytvorí výberom Tovaru na kúpu v rámci ponuky a vygenerovaním objednávkového formulára v aplikácii "E-shop", v ktorom následne vyplní požadované údaje. Odoslaním objednávky potom kupujúci predkladá predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie o súhlase s objednávkou (s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy) na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Ustanovenia § 1725 OZ sa neuplatňujú.
 Všetky prezentácie Tovaru umiestnené vo webovom rozhraní internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim majú informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa Tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 OZ sa neuplatňuje.
 Kúpnu zmluvu možno doplniť, zmeniť alebo zrušiť len písomne, pokiaľ tieto Podmienky nespájajú jej ukončenie s konkrétnou udalosťou alebo iným právnym úkonom. Kúpna zmluva zároveň vždy predstavuje úplnú dohodu o predmete predaja a kúpy, pričom okrem kúpnej zmluvy nesmie existovať žiadna vedľajšia dohoda týkajúca sa jej predmetu, pokiaľ takáto vedľajšia dohoda nemá písomnú formu.
Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 

 Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky 

Kúpna cena je vždy uvedená pri každej položke ponúkaného Tovaru. Ku kúpnej cene sa pripočítajú náklady spojené s balením a dodaním Tovaru (náklady spojené s balením a dodaním Tovaru sa spoločne označujú ako "Náklady na dodanie") podľa aktuálnej výšky uvedenej v aplikácii "E-shop", ak nie je ďalej uvedené inak. Kupujúci uhradí výslednú sumu spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponuky v aplikácii "E-shop".
Ak má byť Kúpna cena (vrátane nákladov na dodanie) zaplatená Kupujúcim pred odoslaním Tovaru a ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu (vrátane nákladov na dodanie) v plnej výške ani do 21 dní odo dňa, kedy Kupujúci predložil Predávajúcemu objednávku (návrh Kúpnej zmluvy), potom sa predmetná Kúpna zmluva bez ďalšieho zrušuje od počiatku.
Predávajúci je oprávnený poskytnúť zľavu z kúpnej ceny alebo upraviť náklady na dodanie v rámci poskytovania výhod Kupujúcim alebo v rámci propagačných akcií na podporu predaja Tovaru.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie je dotknutý odsek 6 písm. b) tohto článku, pokiaľ ide o povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vopred, ak je to dohodnuté v kúpnej zmluve.
V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Kupujúci môže zaplatiť kúpnu cenu a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa príslušnej Kúpnej zmluvy ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
(a) na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke alebo
b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky predávajúceho (pozri článok II, odsek 2 Obchodných podmienok).
Kupujúci berie na vedomie, že ak je cena Tovaru uvedená vo webovom rozhraní internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim a následne v objednávke zjavne nižšia ako je obvyklá cena toho istého tovaru v mieste a čase (najmä z dôvodu chyby v písaní alebo počítaní alebo z dôvodu technickej chyby na strane Predávajúceho a podobne), kúpna zmluva sa vôbec neuzatvára, a to aj napriek tomu, že Predávajúci potvrdil Kupujúcemu prijatie objednávky.
Pri objednávkach nižších ako 2 000 Kč bez DPH bude zákazníkovi účtovaný manipulačný poplatok podľa aktuálnej sadzby.
 

Článok IV

Dodanie tovaru

Tovar bude dodaný spôsobom vyplývajúcim z uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to buď jeho zaslaním na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim v objednávke (návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy), alebo jeho odovzdaním kupujúcemu, ak si kupujúci v kúpnej zmluve zvolil osobný odber, v sklade predávajúceho na adrese jeho sídla: Zlín, Malenovice, Tečovská 1122 alebo na adrese sídla predávajúceho Chrášťany 140, Rudná u Prahy.
 Predávajúci zašle tovar na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim v objednávke (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) s tým, že tak spravidla urobí v lehote
(i) 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, ak má byť tovar zaplatený pri prevzatí kupujúcim na dobierku
(ii) 14 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny (plus prípadné poštovné) na bankový účet predávajúceho, ak má kupujúci zaplatiť za tovar pred jeho odoslaním.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci berie na vedomie, že vyššie uvedené lehoty na odoslanie Tovaru sú orientačné. Kúpna zmluva preto neobsahuje dohodu medzi stranami o konkrétnej lehote na dodanie tovaru. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote primeranej okolnostiam.
Predávajúci použije na odoslanie zásielky Tovaru Českú poštu alebo iného vhodného prepravcu; ak má byť Tovar zaplatený pri prevzatí Kupujúcim, zásielka sa odošle na dobierku. Náklady na dodanie znáša kupujúci (pozri článok III ods. 1 Obchodných podmienok).
Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať Tovar alebo ak si Kupujúci neprevezme Tovar v retenčnej lehote a Tovar sa vráti Predávajúcemu, Kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje; nárok Predávajúceho na náhradu škody voči Kupujúcemu tým nie je dotknutý.
Po prevzatí zásielky Tovaru od vybraného dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, Kupujúci nemusí zásielku prevziať.

Článok V

Poučenie kupujúceho o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka s tým, že toto právo musí uplatniť najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom v prípade, ak je predmetom Kúpnej zmluvy viac druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzor, ktorý predávajúci sprístupnil na webovom rozhraní internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na adrese: https://eshop.dencop.cz/vraceni-zbozi. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od Kúpnej zmluvy o predaji a kúpe Tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od Kúpnej zmluvy o predaji a kúpe Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od Kúpnej zmluvy o predaji a kúpe Tovaru v uzavretom obale, ktorý Kupujúci vyňal z obalu a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť, a od Kúpnej zmluvy o predaji a kúpe zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak Kupujúci poškodil ich originálny obal.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa odseku 1 tohto článku sa predmetná kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak Tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení Tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu alebo preukáže, že Predávajúci Tovar odoslal.
Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na Tovare proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Ak je spolu s Tovarom Kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu.
 

Článok VI

Práva vyplývajúce z chybného plnenia

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim,
má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami a v prípade, že k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo očakávané kupujúcim vzhľadom na povahu Tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
je vhodný na účel, na ktorý Predávajúci uvádza jeho použitie alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu zvyčajne používa,
zodpovedá kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzorke, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo vzorky,
je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
spĺňa požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu akejkoľvek vady, ktorá sa vyskytne na Tovare, ktorý dostal v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú v prípade Tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním, v prípade použitého Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.
Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa Tovar za vadný pri prevzatí.
Kupujúci môže uplatniť práva z vadného plnenia podľa § 2099 až 2017 a § 2165 až 2174 OZ osobne alebo poštou v mieste podnikania predávajúceho: DENCOP LIGHTING spol.s r.o., Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, PSČ 76302 alebo prostredníctvom online formulára na adrese: https://eshop.dencop.cz/reklamace. Práva z chybného plnenia sa musia uplatniť písomne. Na uplatnenie práva z chybného plnenia musí kupujúci použiť on-line formulár, ktorý predávajúci sprístupnil na webovom rozhraní internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na adrese: https://eshop.dencop.cz/reklamace. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola Predávajúcemu doručená písomná reklamácia vadného plnenia a kedy Predávajúci prevzal reklamovaný Tovar od Kupujúceho.
Postup podávania sťažností sa uskutočňuje v súlade s postupom podávania sťažností spoločnosti, ktorý je k dispozícii na adrese https://eshop.dencop.cz/reklamacni-podminky.

 Článok VII

Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky (návrhu kúpnej zmluvy) súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje") predávajúcim s tým, že sa tak bude diať za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.
Odoslaním objednávky (návrhu kúpnej zmluvy) kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže
(i) požiadať predávajúceho o vysvetlenie a/alebo
(ii) požadovať od predávajúceho nápravu takto vzniknutej situácie.
Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť.

Článok VIII

Osobitné ustanovenia

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 OZ.
Ak OZ alebo tieto Obchodné podmienky vyžadujú pre určitý právny úkon, oznámenie alebo žiadosť písomnú formu, potom je ďalej vylúčené, aby takýto právny úkon, oznámenie alebo žiadosť boli urobené inak ako písomne.
Právny úkon, pre ktorý sa vyžaduje písomná forma, je platný, najmä ak je podpísaný konajúcou osobou, ak je urobený prostredníctvom dátovej schránky alebo ak je opatrený zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.
Právne úkony, oznámenia a žiadosti, pre ktoré nie je predpísaná písomná forma, možno urobiť písomne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom dátovej schránky, ak zmluvné strany umožňujú doručovanie prostredníctvom dátovej schránky. Ak o to niektorá zo zmluvných strán požiada, právne úkony podľa tohto odseku, ktoré nemajú písomnú formu, sa doplnia písomnou formou.
Dokumenty doručované prostredníctvom držiteľa poštovej licencie sa zasielajú na adresu miesta podnikania alebo bydliska príslušného adresáta uvedenú v kúpnej zmluve. V súvislosti s vyššie uvedeným sú zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu adresy miesta podnikania alebo bydliska. Ak niektorá zo zmluvných strán zmarí doručenie písomnosti tým, že neoznámi zmenu adresy miesta podnikania alebo bydliska, považuje sa písomnosť za riadne doručenú tretí pracovný deň po odoslaní, a ak sa doručuje na adresu v inom štáte ako v Českej republike, pätnásty pracovný deň po odoslaní. Ak adresát zmarí prijatie písomnosti tým, že ju odmietne prevziať, považuje sa písomnosť za riadne doručenú v deň, keď adresát odmietol písomnosť prijať. Ak adresát zmarí doručenie písomnosti tým, že si neprevezme písomnosť (zaslanú doporučenou zásielkou alebo doporučenou zásielkou s doručenkou) uloženú na pošte v úložnej lehote, považuje sa písomnosť za riadne doručenú dňom uplynutia úložnej lehoty. Ak adresát zabráni doručeniu písomnosti inak, ako je uvedené v predchádzajúcich vetách tohto odseku, písomnosť sa považuje za riadne doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi.
 

Článok IX

Záverečné ustanovenia

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto podmienok.
Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa dodania: DENCOP LIGHTING spol. s r.o., Zlín, Malenovice, Tečovská 1122, PSČ 763 02
e-mailová adresa: eshop@dencop.cz
telefón +420 571 874 000


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2022


V Zlíne-Malenoviciach

DENCOP LIGHTING spol. s r.o.